November 2016

Bhagavad Gita chapter 1 verse 1

Bhagavad Gita chapter 1 verse 1Commentary by Prabhujidhritarashtra uvacadharma-kshetre kuru-kshetresamaveta yuyutsavahmamakah pandavash caivakim akurvata sanjay...