Prabhuji with his siksha gurus

 

Prabhuji with his shiksha guru,
H.D.G. Satsvarupa dasa Goswami I

Prabhuji with his siksha guru,
H.D.G. Satsvarupa dasa Goswami II

Prabhuji with his shiksha guru,
H.D.G. Satsvarupa dasa Goswami