1998_karate_ni_dan_funakoshi_shotokan_association__jose_luis_montecinos_lazcano