November 2016

Bhagavad Gita chapter 1 verse 1

Bhagavad Gita chapter 1 verse 1 Commentary by Prabhuji dhritarashtra uvaca dharma-kshetre kuru-kshetre samaveta yuyutsavah mamakah pandavash caiva kim aku...